Event

✨ งาน Baby Bash ครั้งที่ 4

📅 วันที่ 23 มิถุนายน 2561   ⏰ เวลา 12.00 – 16.30 น.

🎪 สถานที่  ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 3 แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพ ฯ